January 7, 2019

Ukazał się nowy numer toruńskiego czasopisma archiwozoficznego „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” (nr 9/11/ 2018), w którym zapraszam Czytelnika w podróż po meandrach mentalności współczesnego archiwisty, związanych z jego kulturą pracy oraz wykorzystywaną technologią. Tak można by bowiem określić tematykę artykułu "Archiwiści i maszyny".

Historia archiwów to również historia urządzeń technicznych wykorzystywanych przez archiwistów. W ostatnich dziesięcioleciach rola maszyn wzrastała niepomiernie, choć w zakresie zainteresowania polskiej archiwistyki ich zaawansowane modele znalazły się stosunkowo późno. Rozwój urządzeń archiwalnych...

August 17, 2018

Jana Kołkowicza miałem zaszczyt poznać pod koniec jego aktywnego życia, w pierwszych latach XXI wieku przy okazji organizacji dorocznych czerwcowych uroczystości patriotyczno-religijnych na Uroczysku Baran w gminie Kąkolewnica. Pomimo swego wieku, zrobił na mnie wrażenie człowieka przedsiębiorczego, pewnego swoich racji i nawykłego do stawiania czoła przeciwnościom, które to cechy potwierdzały życiorys osoby ukrywającej się przed komunistyczną bezpieką, prowadzącego opozycyjną działalność wydawniczą, po 1989 roku zakładającego zrzeszenie społeczno-kombatanckie Wolność i Niezawisłość i udzielającego się w życiu politycznym jako o...

July 27, 2018

W okresie międzywojennym sądownictwo stanowiło jeden z trzech podstawowych, niezawisłych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanej w imieniu narodu. Funkcjonowały trzy piony sądownictwa: powszechne, administracyjne i wojskowe[1]. Dokumentacja wytworzona przez sądy powszechne z uwagi na ich strukturę organizacyjną oraz istotne funkcje w życiu społecznym posiada bardzo duże znaczenie zarówno do celów badawczych jak i urzędowych[2]. Z tej racji prawidłowe opracowanie akt sądowych stanowi duże wyzwanie stojące przed archiwami państwowymi. Celem artykułu jest wskazanie czynników, które spowodowały trudności w określaniu pr...

May 8, 2018

Aby czas nie przepływał przez nas daremnie.

Tomasz a Kempis

Proloque

Biurokracja to sposób organizacji oparty na określonej umowie stosunków komunikacji. Pierwsze jej formy pojawiły się już w starożytności, kiedy to rodziła je konieczność mobilizowania ludzi do różnorakich celów (np. militarnych, podatkowych, prac irygacyjnych, budowlanych). Sam termin „biurokracja” pojawił się w wieku XVIII we Francji, a zastosowano go do organizacji administracji państwowej. Pochodzi od zbitki dwóch słów: francuskiego bureau – biur(k)o, i klasycznego greckiego słowa kratos, czyli władza. Określeniem tym wyróżniono efekt długotrwałych procesów zwi...

April 27, 2018

                                                                            1.

Symbole to archetypy kultury, podstawowe dane o stanie ducha danej grupy ludzkiej, kondycji cywilizacyjnej. Niosą ze sobą ładunek emocjonalny i informację. Bez bliższych wyjaśnień umiejscawiają reprezentantów danego symbolu w świadomości społecznej, nierzadko przekraczającej ramy państw czy kontynentów. Bo czyż potrzeba dodatkowych jeszcze informacji w przypadku posłużen...

April 13, 2018

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. to kolejne po stalinizmie i realnym socjalizmie oblicze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), jeszcze jedna formą przemocy komunistycznej władzy wobec społeczeństwa, któremu w latach 1944-1947 narzucono, wbrew jego woli, porządek będący jedynie w interesie rządzących. Stan wojenny stanowił reakcję na postawę znacznej części Polaków, którzy podjęli próbę rewizji ustroju społeczno-politycznego w Polsce. Poprzedzające stan wojenny wydarzenia z lat 1980-1981 dały początek tzw. karnawałowi Solidarności, oznaczającemu 16-miesięczny rozwój czegoś więcej niż związek zawodowy –...

February 16, 2018

Cechą charakterystyczną archiwistyki IPN jest posługiwanie się w dużej mierze metodyką organów bezpieczeństwa. Jest to naturalnym rezultatem głównej metody badawczej polskiej archiwistyki, czyli metody rekonstrukcji zespołu archiwalnego znanej od końca XIX w., której efektem jest odtworzenie procesu aktotwórczego dokumentacji wraz z całym bagażem terminologicznym języka źródeł i ich ewidencji. W ten sposób archiwista nowo utworzonego IPN, analizując powstawanie dokumentacji komunistycznych służb bezpieczeństwa i wytwarzanie się relacji między nimi, powstawanie jednostek kancelaryjnych i relacji między nimi, tworzenie się registr...

February 3, 2018

W książce Normana Daviesa o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. pt. Orzeł Biały Czerwona Gwiazda natrafiamy na tyleż tajemniczy, co potraktowany bardzo zdawkowo, fragment dotyczący składów personalnych bolszewickich komitetów rewolucyjnych. Wśród osób, które w oczywisty sposób dopuściły się zdrady ojczyzny i zasiliły administracyjno-wojskowe twory okupanta, jakimi były komitety rewolucyjne, zwane z sowiecka rewkomami (głównie Żydzi z Bundu i Poalej-Syjon, członkowie i sympatycy Komunistycznej Partii Polski, Związku Zawodowego Robotników Rolnych, nieukształtowani narodowo wyrobnicy-analfabeci, przestępcy uwolnieni przez bolszewik...

December 20, 2017

Wstęp

Powojenne szkolnictwo polskie poddane zostało radykalnym przemianom wplecionym w proces sowietyzacji kraju, które pozwalają na kreślenie ich mianem rewolucyjnych w sferze strukturalnej a zwłaszcza ideowej. Nie może zatem dziwić, że na czele Resortu Oświaty PKWN postawiono Stanisława Skrzeszewskiego, przedwojennego działacza kominternowskiego przybyłego z ZSRR. Kierunek zmian programowo-ideologicznych powojennej szkoły firmować miał Wydział Reformy Szkolnej Resortu Oświaty PKWN z Eustachym Koroczko na czele, a po przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy – Departament Reformy Szkolnej i Programów Ministerstwa Oświaty, któremu p...

December 19, 2017

Prolog. Słowo o genetyce archiwalnej

Archiwalna zasada proweniencji, bo do niej właściwie sprowadzają się poniższe rozważania, nadal stanowi kluczową w polskiej archiwistyce. Pomimo pojawienia się nowych możliwości technologicznych w zakresie zapisu, a przede wszystkim wyszukiwania, informacji archiwalnej, póki co wydaje się nie do zastąpienia, gdyż towarzyszy dokumentacji od momentu jej powstawania, a w ciągu całego procesu aktotwórczego nadawane są jej indywidualne i niepowtarzalne cechy konkretnej kancelarii, które powodują powstanie praktycznie nieusuwalnych, zarówno fizycznych jak i merytorycznych, związków między poszczegól...

Please reload

Archiwum, pandemia i Facebook

April 23, 2020

1/10
Please reload

Featured Posts
Archive
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now