top of page

Bibliografia

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 • Szkolnictwo podstawowe i średnie, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński i M. Mazur, Lublin 2017, s. 433-450.

2016

 • Mechanizm funkcjonowania i techniki propagandy komunistycznej w regionie bialskopodlaskim w okresie międzywojennym, [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie - struktury - działalność, red. M. Bukała i M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015, s. 265-291.

2015

 • Безальтернативный он-лайн. Сайты польских государственных архивови полезность социальных сетей для исторических наукв оценке студентов архивоведения, [w:] Документ. Архив. История. Совремеллость, B. 15, ред. Л. Н. Мазур, Екатеринбург 2015, с. 312-320. 

2014

 • Alina Fedorowicz: Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego "Zenona" (marzec - sierpień 1944), oprac. M. Bechta i D. Magier, Lublin 2014.

 • Organizacja sądownictwa w Radzyniu Podlaskim w latach 1919-1931. Przyczynek do dziejów ustrojowych bialskiego okręgu sądowego, "Szkice Podlaskie" nr 19-20 (2011-2012), s. 331-337.

 • Archiwa w czasach popkultury, [w:] Zatrzymać przeszłość - dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 269-270.

 • Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Przyczyny wprowadzenia, przebieg, skutki, [w:] Niedziela bez Teleranka. Piotrków Trybunalski - Tomaszów Mazowiecki w okresie stanu wojennego 1981-1983, red. M. Hubka i A. Wróbel, Piotrków Trybunalski - Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 9-21.

 • Постмодернистские вызовы аривоведения, [w:] Документ. Архив. История. Современность. Матерялы V Международной научно-практической конфеенции. Екатеринбург,  5-6 декабря 2014 г., Екатеринбург 2014, с. 136-139.

 • Archiwa, studenci i Internet, czyli archiwistyka i archiwa widziane przez monitor PC. Raport z badań, "Archiwista Polski", nr 4 (76)/2014, s. 71-79.

 • System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2013.

2013

 • Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939, Lublin 2013.

 • Отношение архивоведения к цифровой революции: польские вызовы и опыт Запада / Д. Магер; пер. с пол. яз. Горака А. Г. // Документ. Архив. История. Современность. — Вып. 13. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — С. 248-257.

 • Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej (1990-1998) - zarys dziejów ustrojowych i spuścizna aktowa, "Rocznik Bialskopodlaski", t. 20 (2012), s. 323-333.

 • Standard kancelaryjny i technika biurowa późnego PRL na przykładzie struktur partii komunistycznej, "Archiwista Polski", nr 3 (71)/2013, s. 13-24.

bottom of page