Po co siedleckiemu UPH Zakład Archiwistyki?


1 grudnia 2016 r., po 16 latach od pojawienia się specjalności archiwistycznej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (a dokładnie w programie studiów jego poprzedniczki - Akademii Podlaskiej), utworzono Zakład Archiwistyki. Archiwistyka jest najczęściej wybieraną przez studentów specjalnością w Instytucie Historii UPH, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Z tego względu staje się główną specjalnością praktyczną Instytutu, dającą absolwentom zarówno zawód, który można wykonywać w wielu dziedzinach gospodarki narodowej, jak i bardzo szerokie umiejętności praktyczne.


Utworzenia Zakładu Archiwistyki ma na celu:

  1. Dostosowanie struktury organizacyjnej do rzeczywistości.

  2. Umocnienie naukowe specjalności archiwalnej.

  3. Rozwój archiwistyki na UPH poprzez formułowanie kierunków badawczych pracowników przyszłego Zakładu związanych z dziedziną archiwalną.

  4. Powiększanie konkurencyjności studiów na kierunku historia na UPH, poprzez sukcesywne dostosowywanie programu studiów do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

  5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami prowadzącymi tego typu kształcenie i działalność: ośrodki akademickie, archiwa państwowe, archiwa zakładowe.

  6. Możliwość szerszej współpracy z jednostkami organizacyjnymi zatrudniającymi i przyjmującymi na staż i praktyki zawodowe naszych absolwentów specjalności archiwalnej.


Warto zauważyć, że specjalność archiwalna funkcjonuje w naszym Instytucie od 2003 r. i w przeszłości była już upodmiotowiona w strukturze organizacyjnej, gdyż przez szereg lat istniał Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki. To wówczas powstało, bardzo aktywnie działające przez wiele lat, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów, którego miałem przyjemność być opiekunem naukowym, a sam Zakład w 2007 r. był współinicjatorem (wspólnie z Zakładem Archiwistyki UMCS) Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji. Nie ma przeszkód by powrócić do tej formuły.


Wyzwania stojące przed specjalnością archiwalną na kierunkiem historia są duże. Chcemy, aby nasi studenci mogli realizować program dostosowany do dnia dzisiejszego, a przez to sukcesywnie uatrakcyjniać go dla kandydatów na studia. Pragniemy wyposażyć naszego studenta w umiejętności nowoczesnego zarządzania zapisami informacyjnymi, przygotować do pełnienia cenionych na rynku pracy stanowisk administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), koordynatora czynności kancelaryjnych oraz zarządcy informacją wewnętrzną i zewnętrzną w administracji, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych, prowadzenia archiwów historycznych, bieżących i repozytoriów cyfrowych w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej, organizacjach trzeciego sektora oraz zarządzania dokumentacją niejawną i kancelarią tajną. Wszystko to mieści się w formule naukowo-dydaktycznej jaką oferujemy w zakresie nowoczesnej archiwistyki, współczesnej biurowości i kancelarii oraz records management.


Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu i powołanie Zakładu Archiwistyki na nowo włączają specjalność archiwalną na kierunku historia na UPH na wszystkich stopniach kształcenia uniwersyteckiego w nurt nowoczesnej nauki i dydaktyki w Polsce, a przez to – mam nadzieję – uatrakcyjniają kierunek i tworzą szersze możliwości zawodowe dla naszych absolwentów.


Szukajcie nas na:

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now